Obchodní podmínky

 

 

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Milan Hora se sídlem Kapalinova 955, 274 01 Slaný; IČ:75223015 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu
s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Důležité pojmy:
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající – dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – nikoli spotřebitel – je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Prodej zboží v našem internetovém obchodě se realizuje uzavíráním smluv za použití prostředku komunikace na dálku.

§ 53 zákona č. 40/1964 Sb. /Občanský zákoník/:
(1) Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například internet.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy a kupující i prodávající jsou jimi vázáni. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. K uzavření kupní smlouvy dochází momentem závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy). Pro nákup v našem obchodě není povinná žádná registrace
a přihlašování do systému nákupu. Při objednávání zboží požadujeme pouze ty osobní údaje o kupujícím, které jsou nutné k vystavení daňového dokladu a doručení zboží a neposkytujeme je zásadně třetím stranám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží a případně i bance, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej).

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo telefonicky na čísle 731 959 680

Cena zboží a způsob placení
Všechny ceny uvedené u zboží v obchodě jsou konečné (tzn. s DPH a jinými příplatky).
S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Cena zboží včetně dopravy na potvrzené objednávce ze strany prodávajícího je neměnná.

Placení zboží je možno několika způsoby a je vázáno na způsob dodání zboží. Při osobním odběru zaplatíte za zboží v hotovosti na „odběrném místě“. O způsobu placení za zboží dopravované na uřčené místo se dozvíte v sekci „Doprava“.

Způsob objednání
V internetovém obchodě se provádí objednání zboží on-line přímo na jeho stránkách. Po uložení zboží do košíku vám bude předložen objednávkový formulář k vyplnění a odeslání.
Po přijetí objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky, a to elektronickou poštou, ve výjimečných případech faxem. Potvrzení objednávky je prodávající povinen odeslat kupujícímu v co nejkratším možném čase, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Po uplynutí této lhůty objednávka zaniká. Před potvrzením objednávky může kupující svoji objednávku změnit či zrušit.

Veškeré objednávky podané některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodů na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

Dodání zboží
Pro celkový termín dodání je důležitá „expedice zboží“. Je to okamžik, kdy je zboží připraveno k odeslání, popřípadě osobnímu odběru.
Zboží, u kterého je uvedeno "SKLADEM", expedujeme běžně do 48 hodin. Další termíny expedice jsou v obchodě uvedeny, popřípadě je nutné se dotázat na dostupnost zboží a termín expedice u prodávajícího. Na uskutečněnou expedici zboží je kupující upozorněn pomocí zprávy elektronické pošty (e-mail) nebo formou sms zprávy.

V našem obchodě znamená pojem "SKLADEM" to, že zboží je připraveno k prodeji ve skladových prostorách prodávajícího, popřípadě v externím skladu u smluvních dodavatelů.

Nabízíme Vám tyto varianty způsobu dodání a převzetí zboží:


 Doprava zboží
Dopravu na určenou adresu zajišťujeme po celém území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Ceník a varianty dopravy naleznete v sekci „Doprava“.

Převzetí zboží a odpovědnost za vady
Prodávající má povinnost vyřídit jím potvrzenou objednávku, odeslat zboží a dodat jej na uvedenou adresu kupujícího v dohodnuté lhůtě. Zboží je dodáváno s dodacím listem, kromě drobného spotřebního materiálu /většinou příslušenství/ a tiskovin. Při dopravě zboží přepravní službou, nebo při osobním odběru zboží podepsáním dodacího listu zákazník potvrzuje převzetí zboží. Při vyzvednutí zboží na pobočce české pošty nalezne dodací list u přiložené faktury.

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam
o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit.

Kupující, který není spotřebitelem je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Odpovědnost za vady zboží a záruka se řídí zejména dle:
- § 616 - 627 Občanského zákoníku
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES
- Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Záruka na zboží
K Vámi objednanému zboží obdržíte i příslušné dokumenty (daňový doklad, záruční list a návod k použití). K některým druhům zboží (drobný spotřební materiál, příslušenství, tiskoviny apod.) není dodáván záruční list a je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace. Na žádost spotřebitele je však prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona a v souladu s § 620 Občanského zákoníku činí pro spotřební zboží 24 měsíců. Tato záruční doba je platná pro kupujícího, který je spotřebitelem /viz."Reklamační řád"/.

Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem a který používá zboží pro účel podnikání s tímto zbožím, není stanovena Občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené řádným používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat, o délce životnosti je kupující vždy řádně informován před uzavřením kupní smlouvy.

Reklamce zboží v záruční lhůtě se řídí Reklamačním řádem a podmínky pro její řádné uplatnění najdete v sekci „Reklamační řád“.

Odstoupení od smlouvy
V souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. /Občanský zákoník/ ve znění pozdějších předpisů máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace do 14 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodu a bez sankcí za odstoupení. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

1. Odešlete dopis poštou, nebo jej doručte prodávajícímu osobně s tímto textem:
"Odstupuji tímto jednostranně dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku od smlouvy ze dne ............... (datum potvrzení objednávky) uzavřené dle objednávky č..... (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Dále uveďte datum a podpis.

2. Zboží doručte na adresu:Milan Hora, Kapalinova 955,27401, Slany. Dopis dle bodu 1 lze zaslat společně se zbožím na tuto uvedenou adresu.

3. Spotřebitel je povinen dodat prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, s veškerým příslušenstvím a včetně původního obalu (pokud to jeho charakter nevylučuje). Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího k odstoupení od smlouvy.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží.

Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zásilku se zbožím pojistit.

Toto právo na odstoupení od smlouvy neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím 14 dnů od převzetí plnění
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
- na dodávku novin, periodik a časopisů spočívající ve hře nebo loterii